Všeobecné obchodní podmínky kosmetického studia ADDA Beauty

Milé zákaznice, milí zákazníci,

asi si říkáte, proč byste si měli číst obchodní podmínky, když jediný, co chcete je nový obočí nebo dokonalá brazilka. Chápu. Fakt jo. Ale stejně tak, jako nevědomky uzavíráte smlouvu při nákupu rohlíků, uzavíráte smlouvu i se mnou. A aby se předešlo zbytečným nedorozuměním, máme tu tyto podmínky. Pro váš komfort vám přeložím do lidštiny hlavní body podmínek:

 • jakmile vám potvrdím termín, je tento termín závazný a musíte se na něj dostavit;
 • pokud víte, že se nebudete moci dostavit, omlouváte se minimálně 24 hodin předem, jinak hrozí, že u mě už nikdy termín nedostanete (omluva je základní lidská slušnost a my jsme lidi, že jo);
 • musíte si ohlídat, že vybranou proceduru zdravotně vydýcháte. Jen vy a s trochou štěstí váš lékař zná dokonale vaše zdraví. Proto pokud by hrozila jakákoli kontraindikace s vybranou procedurou, ideálně si ji vůbec neobjednávejte nebo mi to před zahájením ošetření nebo procedury sdělte. Pokud jakákoli kontraindikace v důsledku vašeho zdravotního stavu nastane, bohužel to nejde za mnou, ale za vámi;
 • a zvířátko nakonec. Dřív, než se za vámi zavřou dveře salónu, vytaste peněženku nebo mobil a za provedené ošetření mi zaplaťte.

Moc děkuji za vaši důvěru a přízeň a budu se těšit na viděnou na vašem příštím termínu.

S láskou,

Vaše Eva

PS.: I když jsem to tady tak pěkně přeložila, stejně si podmínky přečtěte celé, protože tvoří obsah závazné smlouvy mezi námi.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) tvoří součást smlouvy o poskytování kosmetických služeb uzavřené mezi vámi jako klientkou a mnou, Ing. Evou Václavkovou, IČO 17663121, se sídlem U hřiště 820, 281 51, Velký Osek, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona se zápisem v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kolín ode dne 23.04.2023 (pro živnostenské oprávnění na podnikání v oblasti kosmetických služeb), e-mail: eva@adda-beauty.cz, tel. č. +420 774 978 575, jako poskytovatelkou služeb („Smlouva“).

 

 • Není-li mezi námi výslovně sjednáno jinak, uplatní se tyto VOP.
 • Tyto VOP jsou přístupné na internetových stránkách adda-beauty.cz („Internetové stránky“) nebo jsou osobně k nahlédnutí v kosmetickém salónu na adrese Hakenova 544/4, 290 01 Poděbrady („Salón“). S VOP jste povinna se seznámit před uzavřením Smlouvy. Uzavřením Smlouvy se totiž VOP stávají nedílnou součástí Smlouvy a jsou pro vás závazné. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste se s VOP seznámil/a, že jim rozumíte a že s VOP souhlasíte.
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Vyjádřila jste zájem o poskytnutí některé / některých ze mnou nabízených kosmetických služeb prezentovaných na Internetových stránkách v sekci Rituály nebo sekci Doplňkové služby („Služba“) za cenu uvedenou na Internetových stránkách v sekci Ceník služeb na zveřejněné na adrese adda-beauty.cz/cenik („Ceník“). Tento svůj zájem jste vyjádřila rezervací termínu Služby prostřednictvím
 • e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu eva@adda-beauty.cz,
 • telefonickým objednáním nebo SMS na tel. č. +420 774 978 575,
 • zasláním zprávy na instagramový profil @adda_beauty_pdy, anebo
 • provedením rezervace prostřednictvím rezervačního systému Reservio zveřejněného na internetových stránkách adda-beauty.reservio.com („Rezervační systém“),

(„Rezervace termínu“).

 • Z vaší Rezervace termínu musí být patrné vaše identifikační údaje, poptávaný typ Služby a případně termín poskytnutí Služby (označením dne a času). V případě, že ve Vámi poptávaném termínu nemám kapacitu k poskytnutí Služeb nebo v případě, že v Rezervaci termínu žádný termín sama neuvedete, nabídnu vám termín poskytnutí Služeb dle mých možností. Pokud vyjádříte se mnou navrženým termínem poskytnutí Služeb souhlas, stává se předmětný termín součástí vaší závazné poptávky v rámci Rezervace termínu. Vaše rezervace termínu představuje ofertu k uzavření smlouvy o poskytnutí Služeb / Služby („Smlouva“).
 • Zasláním vaší Rezervace termínu jedním z kanálů uvedených v odst. 2.1 výše potvrzujete, že jste se seznámili s těmito VOP, Ceníkem, informací pro spotřebitele a zásadami zpracování osobních údajů, ještě před uzavřením Smlouvy.
 • Smlouva je uzavřená okamžikem odeslání písemného potvrzení vaší Rezervace termínu z mé strany vám, a to způsobem, kterým mi byla Rezervace termínu sdělena. V případě telefonické Rezervace je Smlouva uzavřena odesláním mým potvrzením Rezervace termínu do SMS / na Vámi sdělenou e-mailovou adresu / do zprávy na váš instagramový profil). Při Rezervaci termínu prostřednictvím Rezervačního systému vám bude potvrzení Rezervace termínu doručeno na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Potvrzení Rezervace termínu z mé strany představuje akceptaci Smlouvy.
 • Rezervační systém zveřejněný na Internetových stránkách v sekci Rezervace slouží jen k vaší představě o mé běžné kapacitě, ale nejedná se o závazný ani přesný ukazatel toho, zda mohu v konkrétním termínu poskytnutí Služeb garantovat. Závazný termín je vždy jen ten, který jsem potvrdila postupem dle odst. 2.4 výše a který je součástí Smlouvy.
 • Uzavřením Smlouvy se zavazuji, že vám poskytnu sjednané Služby ve sjednaném termínu, načež vy jste zavázáni se ve sjednaném termínu dostavit na adresu Salónu, poskytovat mi veškerou součinnost s plněním Smlouvy a za poskytnuté Služby mi zaplatit odměnu dle čl. 3 níže.
 • Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP.
 • Tyto VOP a její podmínky se uplatní stejně bez ohledu na to, zda jste mými přímými zákazníky nebo jste obdrželi dárkový nebo jiný obdobný a mnou vydaný poukaz na poskytnutí Služeb. I v takovém případě dochází k Rezervaci termínu a uzavření Smlouvy postupem dle těchto VOP. Tyto VOP tak dopadají na všechny mé klientky/klienty bez rozdílu, není-li v individuálním případě sjednáno jinak.
 1. CENA SLUŽBY
  • Na Internetových stránkách je na adrese adda-beauty.cz/cenik zveřejněn Ceník Služeb. Uvedené ceny jsou konečné a obsahují v sobě všechny případné daně a poplatky. Ceny jsou uvedené bez DPH, neboť nejsem plátcem DPH.
  • S Ceníkem jste povinna se seznámit před uzavřením Smlouvy. Uzavřením Smlouvy se totiž zavazujete k tomu, že mi zaplatíte odměnu za sjednanou Službu dle Ceníku platného v okamžiku učinění vaší Rezervace termínu. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste se s Ceníkem seznámila, že mu rozumíte a že s Ceníkem souhlasíte.
  • Jsem oprávněna Ceník kdykoli měnit. Nicméně jak vás, tak i mě zavazuje ve vztahu k individuálně sjednaným Službám Ceník platný a zveřejněný na adrese adda-beauty.cz/cenik k okamžiku učinění vaší Rezervace termínu.
  • Cena Služeb je splatná v den, v němž mělo dojít či došlo k poskytnutí Služby či Služeb, a to v hotovosti nebo okamžitým bankovním převodem zaslaným na mnou sdělené číslo bankovního účtu.
  • Nepožaduji od vás předem žádnou zálohu či jinou platbu, nejde-li o případy uvedené v odst. 5.4 níže.
 2. ZPŮSOBILOST KE KOSMETICKÉMU OŠETŘENÍ
  • Uzavřením Smlouvy potvrzujete a zavazujete se, že jste zdravotně způsobilá k podstoupení objednané kosmetické procedury či ošetření (tj. k přijetí Služby) a že nejsou dány kontraindikace k přijetí Služby („Zdravotní způsobilost“), a že se do Salónu dostavíte ve střízlivém stavu neovlivněném alkoholem či jakýmikoli jinými návykovými látkami.
  • Vaši Zdravotní způsobilost k přijetí Služby si společně pro jistotu potvrdíme před poskytnutím první Služby daného druhu prostřednictvím informovaného souhlasu, který jste po jeho úplném vyplnění povinná podepsat. Jste povinna mi sdělit pravdivé a úplné informace k vyplnění informovaného souhlasu. Bez vaší součinnosti totiž nebudu schopna relevantně vyhodnotit vaši Zdravotní způsobilost a případné kontraindikace Služby. Za jakékoli fyzické negativní reakce na poskytnutou Službu, které byly způsobeny tím, že jste mě informovala neúplně či nepravdivě o vaší Zdravotní způsobilosti, nemohu nést jakoukoli odpovědnost.
  • Jste povinna mě při každé návštěvě Salónu a před zahájením poskytování Služeb informovat o jakékoli změně vašeho zdravotního stavu, který by mohl mít vliv na poskytování Služeb nebo který by mohl jakkoli ovlivňovat či narušovat vaši Zdravotní způsobilost.
  • Pakliže zjistím, že nejste způsobilá k přijetí Služby dle odst. 1 výše, jsem oprávněna poskytnutí Služby odmítnout, a to buď s nabídkou náhradního termínu nebo bez náhradního termínu (např. v případě, že vyjde najevo vaše zdravotní nezpůsobilost trvalejšího charakteru). Odmítnutím poskytnutí Služby bez nabídky náhradního termínu je Smlouva vypovězena bez výpovědní doby.
 3. ZMĚNA TERMÍNU
  • Vezměte prosím na vědomí, že Smlouva je mezi námi uzavřena již okamžikem potvrzení vaší Rezervace termínu z mé strany. Smlouva je závazná a právně vymahatelná. Na základě Smlouvy jste povinna dostavit se do Salónu za účelem poskytnutí Služby. Na změnu termínu poskytnutí Služby není žádný právní nárok.
  • Nicméně přesto se vám snažím zpravidla vyhovět a pokud mi to pracovní vytížení dovolí, nový termín vám nabídnu. Nový termín je zpravidla v řádu měsíců od původní Rezervace termínu.
  • Pokud vám z jakéhokoli důvodu sjednaný termín nevyhovuje a máte zájem o přesunutí Služby na jiný termín, jste povinna mě informovat bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy jste se dozvěděla, že se na daný termín nebudete moci dostavit nebo se na něj nedostavíte, nejpozději však 24 hod. před sjednaným termínem.
  • V případě, že se spolu v individuálním případě dohodneme na změně termínu z důvodů na vaší straně, jsem oprávněná vám vystavit fakturu na 50 % ceny Služby a požadovat její zaplacení před sjednaným termínem ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. V případě, že fakturu postupem dle předchozí věty vystavím, jste povinni 50 %ceny Služby řádně a včas zaplatit. Zbývající polovina ceny Služby je splatná postupem dle odst. 4 výše.
  • Pakliže se na sjednaný termín bez omluvy nedostavíte, nebo se omluvíte méně než 24 hod. před termínem, nelze garantovat, že s vámi v budoucnu uzavřu novou smlouvu na poskytnutí Služeb.
  • Ve zcela výjimečných případech (např. výpadek elektrické energie, nemoc apod.) mám právo zrušit nebo přesunout váš termín. Pokud by taková situace nastala, budete o nastalé situaci informováni bez zbytečného odkladu poté, co se o dané události dozvím. Následně jsem oprávněna nabídnout vám nový termín obdobně jako v případech dle odst. 5.2 a násl. výše. Ustanovení uvedené v odst. 5.4 se v takovém případě neuplatní.
 4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  • V případě, že se dostavíte do Salónu za účelem poskytnutí Služby se zpožděním, bude poskytování Služby zkráceno tak, aby byl zákazník, který je objednaný po vás, obsloužen bez prodlevy. Vaše povinnost zaplatit plnou cenu dané Služby tím není jakkoli dotčena.
  • Bezprostředně před poskytnutím Služby máte povinnost vyplnit a podepsat informovaný souhlas a potvrdit, že jste se před uzavřením Smlouvy seznámili s těmito VOP, Ceníkem, informací pro spotřebitele a zásadami zpracování osobních údajů. Vyjde-li najevo, že jste se s těmito dokumenty před uzavřením Smlouvy neseznámili nebo pokud odmítnete poskytnout součinnost s vyplněním a podpisem informovaného souhlasu, mám právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
  • Služby poskytuji tak, aby tyto byly poskytnuty naprosto profesionálně, řádně, v souladu se Smlouvou a k vaší maximální spokojenosti. Nemohu ale nést odpovědnost za to, že výsledek ošetření nebo procedury případně neodpovídá vašim subjektivním představám. Nesoulad výsledku poskytované Služby s vašimi představami vám nezakládá práva z vadného plnění, protože takové plnění není v zásadě vadné.
  • V případě, že se nedostavíte ani na náhradní termín poskytování Služby/Služeb, který jsem vám nabídla a na kterém jsme se domluvili postupem dle odst. 5.2 výše, mám vůči vám právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % ceny vámi objednané Služby. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se vychází z Ceníku platného ke dni učinění původní Rezervace termínu. Vaše povinnost zaplatit smluvní pokutu se následně započítá na moji povinnost vrátit vám část ceny Služby, kterou jste zaplatili v souladu s odst. 4 výše. Jinými slovy, doposud zaplacenou polovinu ceny Služby vám v důsledku zmeškání termínu nevrátím. Je tomu tak proto, že každým nedostavením se klientů na termín mi utíká zisk, jehož bych jinak dosáhla. V případě, že se klienti nedostaví jednou se nic neděje, ale pokud se tak děje opakovaně, jsem přesvědčená, že je takový postup, kdy navíc nepožaduji plnou cenu Služby, jedině fér.
 5. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  • Veškeré právní vztahy vycházející ze Smlouvy nebo související s ní, a dále případné spory mezi námi, se řídí právním řádem České republiky.
  • Smlouvu lze měnit písemnou dohodou stran. Smlouvu lze zrušit z důvodů uvedených ve VOP či Informaci pro spotřebitele taktéž písemnou formou. Požadavek písemnosti splňuje i
 • e-mailová komunikace mezi mou e-mailovou adresou a vaší e-mailovou adresou, z níž mi byla doručena Rezervace termínu, popř. jinou vaší e-mailovou adresou, kterou mi za tím účelem sdělíte a hodnověrným způsobem prokážete, že z této e-mailové adresy komunikujete skutečně a výlučně vy;
 • elektronickou komunikací mezi našimi instagramovými profily;
 • SMS komunikací mezi našimi telefonními čísly.
  • V případě, že na vaší straně dojde ke změně identifikačních, kontaktních nebo jiných osobních údajů souvisejících se Smlouvou, jste povinni mě o této změně informovat.
  • Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste současně s Rezervací termínu (nebo kdykoli poté) nevyjádřili svůj nesouhlas s použitím vaší e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení, jsem oprávněna vaši e-mailovou adresu využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se mých Služeb. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli zakázat.
  • V případě, že mezi námi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, e-mail: spotrebitel@regio.cz, web: www.konzument.cz, telefon: +420 495 215 266.
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 17.4. 2024.
Obchodní podmínky Podmínky ochrany osobních údajů