Informace pro spotřebitele kosmetického studia ADDA Beauty

Milé zákaznice, milí zákazníci,

asi si říkáte, „Už jsem přechroustal/a ty obchodní podmínky a teď mám číst další papír?“ Upřímně, to už je jen na vás. Tímto dokumentem plním svou informační povinnost vůči vám jako spotřebitelům v co nejvíc srozumitelné formě. Pokud byste se do čtení tohoto vzrušujícího dokumentu pustili a čemukoli nerozuměli, dejte mi kdykoli vědět. Ráda vše vysvětlím.

Moc děkuji za vaši důvěru a přízeň a budu se těšit na viděnou na vašem příštím termínu.

S láskou,

Vaše Eva

S kým uzavíráte smlouvu?

Jmenuji se Ing. Eva Václavková, IČO 17663121, se sídlem U hřiště 820, 281 51, Velký Osek a podnikám dle živnostenského zákona se zápisem v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kolín ode dne 23.04.2023 (pro živnostenské oprávnění na podnikání v oblasti kosmetických služeb).

Kontaktovat mě můžete prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese eva@adda-beauty.cz nebo na tel. č. +420 774 978 575.

K poskytování služeb jsme oprávněna na základě živnostenského oprávnění. K výkonu svého podnikání nepotřebuji žádná jiná povolení. Nejsem plátce DPH.

V čem spočívá poskytovaná služba?

Poskytuji kosmetické služby, kdy přehled konkrétních nabízených služeb je dostupný internetových stránkách www.adda-beauty.cz („Internetové stránky“) v sekci Rituály www.adda-beauty.cz/ritualy/ nebo sekci Doplňkové služby www.adda-beauty.cz/doplnkove-sluzby/ („Služby“, či v jednotném čísle jako „Služba“).

Popis všech Služeb je uveden na Internetových stránkách. Co se týče konkrétního objednaného ošetření nebo procedury, vždy vás předem detailně informuji o povaze Služby, včetně případných kontraindikací.


Jaká je cena Služeb?

Cena Služeb je uvedena v Ceníku na Internetových stránkách v sekci Ceník www.adda-beauty.cz/cenik/, kdy uvedené ceny jsou fixní a konečné. Tento Ceník mohu kdykoli měnit, pro vás ale vždy závazná ta cena, která je platná ke dni učinění vaší rezervace termínu, jak je uvedeno ve VOP (tj. změna Ceníku po uzavření Smlouvy mezi námi se vás nijak nedotkne).

S poskytováním Služeb nevznikají dodatečné náklady. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy a následnou elektronickou komunikací mezi námi (především náklady na internetové připojení) taktéž nesete sami.

S poskytováním Služeb pro vás není spojena povinnost hradit daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění nebo jiné náklady, s výjimkou smluvní pokuty ve výši 50 % ceny Služby, na kterou mám právo v případě, že se nedostavíte ani na náhradní termín poté, co jste se z původně objednaného termínu omluvili (pro více podrobností viz odst. 6.4 VOP).

Cena je splatná okamžitě po poskytnutí Služby v kosmetickém salónu na adrese Hakenova 544/4, 290 01 Poděbrady („Salón“) k mým rukám.

V případě, že se na objednaný termín nedostavíte, ale domluvíme se na náhradním termínu, jsem oprávněna vyfakturovat vám předem 50 % ceny Služby (pro více podrobností viz odst. 5.4 VOP). Tato část ceny Služby je splatná ještě před poskytnutím samotné Služby.

Jak můžu cenu Služby zaplatit?

Platby preferuji v hotovosti. Je ale možné zaplatit cenu Služby i okamžitým bankovním převodem na můj účet, jehož číslo vám v případě potřeby sdělím. Platby akceptuji v CZK.

Zveřejňujete recenze na své Služby?

Jak zajišťujete, že tyto recenze jsou jen od vašich zákaznic/zákazníků?

Na Internetových stránkách recenze nezveřejňuji.

Mám firemní profily na firmy.cz, mapy.cz a dále účet na sociální síti Facebook. Na těchto platformách mohou uživatelé udělovat recenze na mé Služby. Na tyto recenze nemám vůbec žádný vliv a nemohu je v zásadě nijak ověřovat. Pokud uživatel uvede v recenzi své pravé jméno, můžu maximálně zkontrolovat, zda se jedná o uživatele, jemuž byla Služba skutečně poskytnuta. V opačném případě se mohu pokusit učinit kroky směřující k odstranění takové recenze, což ale není jednoduchý proces a záleží na provozovateli dané platformy, zda skutečně k odstranění recenze dojde.

Do recenzí klientek a klientů nikdy nijak nezasahuji.

Co když se mi bude zdát, že poskytnutá služba je v rozporu se Smlouvou?

V takovém případě vám mohou svědčit práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

Odpovídám za to, že moje služba nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se Smlouvou (jak je tato definována v odst. 1.1 všeobecných obchodních podmínek).

Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta v souladu se Smlouvou, když:

-       odpovídá jejímu popisu ve Smlouvě;

-       je poskytnuta v dohodnutém termínu (kdy v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami, „VOP“, se dohodnutý termín mohou výjimečně měnit, např. v případě výjimečných důvodů na mé straně nebo v případě vaší včas omluvené absence);

-       je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

-       je v souladu s požadavky právních předpisů.

Mé Služby je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, kdy si vady všimnete, nejpozději však do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby.

Pokud by vám byla Služba poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

-       bezplatnou nápravu (např. poskytnutí další Služby stejného druhu);

-       přiměřenou slevu z ceny Služby;

-       případně na odstoupení od Smlouvy, ale to jen tehdy, nejde-li vytknutou vadu odstranit.

Jak mám při reklamaci postupovat?

Pokud zjistíte jakoukoli vadu, reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, a to e-mailem, telefonicky či písemně. Vždy co nejpřesněji popište, v čem vadu Služby spatřujete a co požadujete.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy mi vada byla oznámena a bylo uplatněno právo z vadného plnění.

Při uplatnění reklamace vám zašlu písemné potvrzení, ve kterém uvedu datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů ode dne uplatnění reklamace. Vadu pak odstraním nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Jsem povinna vám poslat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte ale na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Jak dlouho mě bude Smlouva mezi námi zavazovat?

Pokud nedojde k předčasnému skončení Smlouvy z mé či vaší strany z důvodů uvedených v této informaci nebo ve VOP, Smlouva se uzavírá vždy na poskytnutí konkrétní Služby nebo Služeb uvedených ve vaší Rezervaci termínu ve smyslu odst. 2.1 VOP.

Okamžikem poskytnutí Služby a vaším zaplacením ceny Služby v plné výši je Smlouva naplněna.

Jaká mám jako spotřebitel zvláštní práva?

Máte zejména právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (pokud v této lhůtě nebyla Služba na váš pokyn poskytnuta) a dále právo na předsmluvní (tyto) informace.

Můžu od smlouvy odstoupit?

Ano, vzhledem k tomu, že Smlouva je mezi námi uzavřena distančním způsobem, můžete od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodů. To platí ale jen tehdy, pokud v této 14denní lhůtě nedošlo na váš pokyn k poskytnutí Služby. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. S takovým odstoupením není spojena žádná sankce. Oznámení o odstoupení od Smlouvy je možné zaslat na adresu mého sídla nebo na mou e-mailovou adresu. Pro odstoupení od Smlouvy lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu této Informace. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdím.

Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Vzhledem k tomu, že cenu Služeb předem nehradíte, nejsem povinna vám vracet jakékoli finanční prostředky.

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od Smlouvy odstoupit v případě, že plnění Smlouvy bylo započato s vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a před uzavřením Smlouvy jsme vám sdělila, že v takovém případě nemáte právo od Smlouvy odstoupit.

Co když mám nějakou stížnost?

Jakékoli stížnosti adresujte mně na můj e-mail, nebo je se mnou proberte telefonicky. Na veškeré vaše výtky, připomínky nebo návrhy budu reagovat bez zbytečného odkladu.

Případně se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, regionální inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

Co když mezi námi vznikne spor?

V případě, že mezi námi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým jsou

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz 

nebo

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
Tř. Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové

E-mail: spotrebitel@regio.cz

Web: www.konzument.cz

Telefon: +420 495 215 266

Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Sdružením českých spotřebitelů najdete zde.

Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

 


 

Příloha: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště: 

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Ing. Eva Václavková
IČO 17663121
se sídlem U hřiště 820, 281 51, Velký Osek
E-mailová adresa: eva@adda-beauty.cz
Tel. č. +420 774 978 575

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Dne _________________ jsem si prostřednictvím

☐ e-mailu

☐ SMS

☐ telefonního hovoru

☐ zprávy zaslané na instagramový profil @adda_beauty_pdy

☐ rezervačního systému Reservio

rezervovala termín kosmetické služby, a to konkrétně

 

uveďte označení kosmetické služby

 

 

na den _________________ a _________________ hod. Moje rezervace termínu byla z Vaší strany potvrzena dne _________________, čímž došlo k uzavření Smlouvy ve smyslu VOP. Před uzavřením Smlouvy jsem byla seznámena s VOP, Ceníkem, zásadami pro zpracování osobních údajů a informací pro spotřebitele. V této informaci jsem zároveň byla poučena o mém právu odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tímto odstupuji od Smlouvy uzavřené distančním způsobem, která se týká výše uvedené služby.

 

V _________________ dne _________________

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis, pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě – jinak stačí odeslat e-mail ze známé e-mailové adresy)

Obchodní podmínky Podmínky ochrany osobních údajů